Skåneveckan & Region Skåne

Ett vanligt missförstånd är att Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka med arrangemang enbart skapade av Region Skåne. Så är det inte.
Det är många olika aktörer (föreningar, organisationer, kommuner, studieförbund, folkhögskolor och privata aktörer) som bidrar till att fylla veckan med innehåll.
Många gånger helt ideellt.

Föreläsningar, workshops, mötesplatser och andra arrangemang kan aldrig ersätta den vård eller rätten till vård du som invånare i Skåne har. Skåneveckan för psykisk hälsa är helt enkelt ett komplement – ett forum genom vilket du kan träffa andra med liknande erfarenheter, prova på nya hälsofrämjande aktiviteter och finna forum för stöd.

Om du har synpunkter på vården – vart vänder du dig då?
I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa dyker det ofta upp synpunkter kring vården inom Region Skåne. Såväl den somatiska som den psykiatriska.

För att dessa synpunkter ska hamna rätt och faktiskt kunna påverka den vård som Region Skåne erbjuder så ska du i första hand vända dig till den vårdgivare det gäller. Du kan även vända dig till patientnämnden*.

Patientnämnden arbetar för att förbättra vården för dig som vårdtagare. Nyligen kom de ut med en publikation i vilken man fångat upp klagomål från unga vuxna avseende den psykiatriska vården i Skåne. Läs den gärna nedan.


* Patientnämnden Skåne bedriver en lagreglerad verksamhet med uppdrag att ta emot klagomål och synpunkter från patienter och deras närstående som gäller offentligt finansierad hälso- och sjukvård i regioner och kommuner samt viss tandvård.

Utifrån synpunkter och klagomål ska sedan patientnämnden bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Årligen ska patientnämnderna också analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regioner och kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården. Patientnämnden Skånes senaste analys handlar om inkomna klagomål och synpunkter från unga vuxna med psykisk ohälsa.